Танилцуулга

Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэст 90 жил

СТАНДАРТ

Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа стандартын тоо:

Төрийн үйлчилгээ

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт

Шилэн данс

Байгууллагын төсөв, гүйцэтгэлийн мэдээлэл
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС