Монгол улсын ЗГ-ын шадар сайдын 2019 оны 3-р сарын 27-ны өдрийн 22 дугаар тушаалаар төв, орон нутагт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  баталгаажуулалтад мөрдөх  үнэ тарифийг  шинэчлэн баталлаа.

2019-04-29
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС