Гарчиг Огноо Файл
1 Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт 2020-03-12
2 2020 оны 2-р сар. Tохирлын гэрчилгээ олгосон ААН 2020-02-28
3 2020 оны 1р сард Тохирлын гэрчилгээ авсан ААН-ийн нэрс 2020-01-10
4 Тохирлын гэрчилгээтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт /10-р сар/ 2019-11-06
5 Тохирлын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт /6, 9-р сар/ 2019-10-03
6 Аюулгүйн тэмдгийн журам 2019-06-18
7 Аюулгүйн тэмдэг хэрэглэх тухай 2019-06-18
8 5-р сард тохирлын гэрчилгээ олгосон ААН-ийн жагсаалт 2019-05-23
9 Баталгаажуулалтын үнэ тариф Шадар сайдын 2019.03.27-ны өдрийн 22-р тогтоол 2019-04-30
10 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтын үнэ тариф шинэчлэгдлээ 2019-04-29
11 2019 оны 4-р сард аймгийн БОТБЗ-ийн шийдвэрээр тохирлын гэрчилгээ олгосон ААН-ийн жагсаалт 2019-04-29
12 Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт 2019-04-08
13 Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт 2019-04-08
14 МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 2019-04-08
15 Тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлэх, хилээр нэвтрүүлэх журам 2019-04-04
16 Тохирлын баталгаанд заавал хамтрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт 2019-04-04
17 2019 оны 1-р улиралд тохирлын гэрчилгээ авсан аж ахуйн нэгжүүд 2019-04-03
18 тохирлын гэрчилгээ хүссэн өргөдөл 2019-04-02
19 Экспортын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт 2016-04-27
20 Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн,үйлчилгээнд гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт 2016-04-27

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС