Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн үндсэн үйл ажиллагаа, зорилго:

Эрхэм зорилго нь:
Хэмжих хэрэгсэл, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг баталгаажуулалтанд бүрэн хамруулж иргэдийг аюулгүй орчинд амьдрах, эрүүл хүнс хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, стандартчилал, хэмжил зүйн талаарх хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулахад оршино. 

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь:

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт

2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын баталгаажуулалт

3. Үйлдвэрлэгчид, хэрэглэгчдийг стандартаар хангах

4. Стандарт, хэмжил зүйн чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх

5. Стандарт, хэмжил зүйн талаарх хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах

 

2019-04-03
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС