Захиргаа аж ахуйн  тасаг нь дарга, нягтлан бодогч, архив бичиг хэргийн ажилтан, жолооч, үйлчлэгч гэсэн 5 орон тоотой ажилладаг.

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн удирдлагын асуудал эрхэлсэн зохион байгуулалтын нэгжийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тогтолцоог хэрэгжүүлнэ. 

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дүрэм, дотоод журам, үйл ажиллагааны стратеги, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах, нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, тэдгээрийн үр дүнгийн гэрээ, төлөвлөгөөний биелэлт, удирдах дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж тайлагнана.

Орон нутгийн иргэд, олон нийттэй харьцах, нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Албан тушаал  Овог нэр Мэйл хаяг Ажлын цаг
1 Дарга Г.Ууганбаяр   08.00-17.00
2 Нягтлан бодогч Н.Дуламжав   08.00-17.00
3 Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Отгонзаяа   08.00-17.00
4 Үйлчлэгч Б.Цэцэгмаа   08.00-17.00
5 Жолооч Ч.Дүгэрсүрэн   08.00-17.00

 

2019-04-02
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС