Стандарт гэдэг нь бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, шаардлагын хэм хэмжээг зохих журмын дагуу сонирхогч талууд зөвшилцөн боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан баримт бичгийг хэлэх бөгөөд Монгол Улсад одоогоор үндэсний 5900 гаруй стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Стандартын мэдээлэл, лавлагааг Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн Стандарт салбар сан хариуцсан мэргэжилтнээс лавлана уу.

Стандартын үнэ тарифийг татаж авч үзнэ үү.

2016-04-27
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС